:::: ปรัชญาวิทยาลัย :::: "ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี"....           เอกลักษณ์ ::: สร้างอาชีพและบริการ          อัตลักษณ์ ::: ทักษะดี มึคุณธรรม นำเทคโนโลยี  
home
connect map
     
 
information
menu
Untitled Document
    ประวัติวิทยาลัย
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  คณะกรรมการวิทยาลัย
  คณะผู้บริหาร
  บุคคลากรในวิทยาลัย
  ข้อมูลสถานศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  ข้อมูลงบประมาณ
 ลูกศร แผนผังวิทยาลัย
  ข้อมูลทั่วไป
 
 
   
sub-new
เมนูฝ่าย
    วิชาการ
  บริหารทรัพยากร
  แผนงานและความร่วมมือ
  พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
 
   งานประกันคุณภาพฯ
   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
menu-subject
เมนูแผนก
    ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
. ช่างยนต์
  ช่างเชื่อมโลหะ
  การบัญชี
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สามัญ-สัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
 
 
check
link
เมนูฝ่าย

studentloan

http://www.ftijob.com/

vec

boga

eoffice

v-cop

endutot

archeewa

gpf

action

คุรุสภา

กคศ

r-redio

 

 
link
 
          
 

newsดูข่าวทั้งหมด

-------------------------------------

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ที่ 1128/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ที่ 1128/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255........[มีต่อ]
[25 ต.ค. 2556]
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ที่ 1114/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ที่ 1114/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวันปิยมหาราช ประจำปี 2........[มีต่อ]
[24 ต.ค. 2556]
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ที่ 1118/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ที่ 1118/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255........[มีต่อ]
[24 ต.ค. 2556]
 
pictureดูข่าวทั้งหมด
apply
ประกวดราคา
ลำดับ
รายการ
วันที่
1
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 ธันวาคม 2556
   
 
ประกวดราคา
ประกวดราคา
ลำดับ
รายการ
เอกสารเพิ่มเติม
1
ประกาศ เรื่อง การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558
2
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
3
สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2556
4
สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีงบประมาณ2556
 
boga
 
  
Search In WWW Search In www.bic.ac.th
 


นางวรรณา ด้วงสว่าง
ผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
rms
rms
pms
sms
carendar
   

 

คุณช่วยลดภาวะโลกร้อนอะไรบ้าง?

เลิกใช้ถุงพาสติก
ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน
ลดการใช้น้ำมัน
ปลูกต้นไม้


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 
 
button

|  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)| สำนักอำนวยการ (สอ.) | สำนักความร่วมมือ(สม.) | สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา(สตอ.) |
| สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)| สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.) | สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.) |
| สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) | หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.) | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) |

............................................................................

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทร.0-4446-1956 โทรสาร 0-4446-1772
e-mail: buayai7@hotmail.com