:::: ปรัชญาวิทยาลัย :::: "ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี"....           เอกลักษณ์ ::: สร้างอาชีพและบริการ          อัตลักษณ์ ::: ทักษะดี มึคุณธรรม นำเทคโนโลยี  
home
connect map
 
information
menu
Untitled Document
 

ประวัติวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
บุคคลากรในวิทยาลัย
ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนนักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ           
ลูกศร ข้อมูลครุภัณฑ์
แผนผังวิทยาลัย
ข้อมูลทั่วไป

 
 
sub-new
เมนูฝ่าย
    วิชาการ
  บริหารทรัพยากร
  แผนงานและความร่วมมือ
  พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
 
 
     
menu-subject
เมนูแผนก
  ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สามัญ-สัมพันธ์
 เทคนิคพื้นฐาน 
โยธา 
 
carendar
            
link
          
          
          
          
          
          
          
          

newsดูข่าวทั้งหมด

เผยแพร่การดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 
pictureดูข่าวทั้งหมด
apply
ประกวดราคา
ลำดับ
รายการ
วันที่
1

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

8 เมษายน 2558
2
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
8 เมษายน 2558
3
ประการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การรับสมัครและทาบทาม บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
9 มีนาคม 2558
4
รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 กุมภาพันธ์ 2558
5
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาต
13 กุมภาพันธ์ 2558
     
 
ประกวดราคา
ประกวดราคา
ลำดับ
รายการ
เอกสารเพิ่มเติม
1
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2558 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 30 เครื่อง bic14012558(1).pdf
2
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2558 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 50 เครื่อง bic14012558.pdf
3
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2558 ชุดฝึกโปรแกรมเบิลคอนโทรลเลอร์
4
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
5
สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2556
6
สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีงบประมาณ2556
     

  
Search In WWW Search In www.bic.ac.th


นางวรรณา ด้วงสว่าง
ผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
rms
rms
pms
sms
                            
คุณช่วยลดภาวะโลกร้อนอะไรบ้าง?

เลิกใช้ถุงพาสติก
ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน
ลดการใช้น้ำมัน
ปลูกต้นไม้


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

button

|  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)| สำนักอำนวยการ (สอ.) | สำนักความร่วมมือ(สม.) | สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา(สตอ.) |
| สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)| สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.) | สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.) |
| สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) | หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.) | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) |

............................................................................

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทร.0-4446-1956 โทรสาร 0-4446-1772
e-mail: buayai7@hotmail.com