**** ปรัชญาวิทยาลัย -> ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ****  
| หน้าหลัก |สมุดเยี่ยม | ติดต่อเรา |
 

 

 

 

นายสุชาติ รอดสุวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   
ว่าที่ ร.ต.หญิง สายม่าน เปลี่ยนเหล็ก
 
นายบัญชา ทำลา
 


             มุ่งมั่นจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพ สาขาเชื่อมโลหะ และสาขางานเชื่อมบำรุงเครื่องจักรกล โด้ให้ผู้เรียนมีสถรรนะอาชีพ ตามความต้องการของสถานประกอบการ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสร้างมาตรฐานการศึกษาและสร้างคุณค่าที่ดีต่อสังคมอย่างมีความสุข

             1.การจัดพัฒนาการเรียนรู้ให้เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพและความต้องการของสถานประกอบการ
           2.การจัด การเรียนการสอน กิจกรรม และโครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความสามารถ และจรรยาบรรณในอาชีพ
           3.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
           4.ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ