จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
54

• หญิง
46

รวม
100
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
31
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
2

• หัวหน้าแผนก
9

• ข้าราชการครู
16

• พนักงานราชการ
8

• ครูอัตราจ้าง
33

• หัวหน้า
25

• ลูกจ้างประจำ
2

• เจ้าหน้าที่
25

• พนักงานขับรถ
3

• แม่บ้าน/นักการภารโรง
9

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
3

• ผู้ช่วยหัวหน้า
93

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกการบัญชี
8

• แผนกไฟฟ้า
7

• แผนกวิชาโยธา
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
4

• แผนกสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกเครื่องกล
9

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
4

• งานบัญชี
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
8

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานการเงิน
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานอาคารสถานที่
22

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
3

• งานความร่วมมือ
5

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานปกครอง
17

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
10

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2