จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
52

• หญิง
45

รวม
98
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
32
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
9

• ข้าราชการครู
18

• พนักงานราชการ
9

• ครูอัตราจ้าง
32

• หัวหน้า
24

• ลูกจ้างประจำ
2

• เจ้าหน้าที่
28

• พนักงานขับรถ
3

• แม่บ้าน/นักการภารโรง
8

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
3

• ผู้ช่วยหัวหน้า
96

• ผู้ดูแลระบบ
3
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3

• แผนกไฟฟ้า
8

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
4

• แผนกเครื่องกล
9

• แผนกวิชาโยธา
2

• แผนกสามัญสัมพันธ์
10

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกการบัญชี
8

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานการเงิน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานอาคารสถานที่
20

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานบัญชี
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานความร่วมมือ
5

• งานทะเบียน
4

• งานพัสดุ
9

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานบุคลากร
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
20

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
8

• งานครูที่ปรึกษา
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3