จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
49

• หญิง
46

รวม
95
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
47

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
23
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
8

• ข้าราชการครู
18

• พนักงานราชการ
7

• ครูอัตราจ้าง
27

• หัวหน้า
22

• เจ้าหน้าที่
28

• พนักงานขับรถ
3

• แม่บ้าน/นักการภารโรง
12

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
3

• ผู้ช่วยหัวหน้า
65

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
1

• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกซ่อมบำรุง
4

• แผนกเครื่องกล
9

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกการบัญชี
7

• แผนกไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาโยธา
1

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
4

• งานความร่วมมือ
5

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานบัญชี
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานพัสดุ
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานบริหารงานทั่วไป
19

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานปกครอง
17

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9

• งานการเงิน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานอาคารสถานที่
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2