จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
51

• หญิง
47

รวม
98
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
51

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
26
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
10

• ข้าราชการครู
13

• พนักงานราชการ
8

• ครูอัตราจ้าง
32

• หัวหน้า
26

• ลูกจ้างประจำ
2

• เจ้าหน้าที่
31

• พนักงานขับรถ
3

• แม่บ้าน/นักการภารโรง
9

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
3

• ผู้ช่วยหัวหน้า
129

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• แผนกการบัญชี
6

• แผนกวิชาโยธา
2

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกไฟฟ้า
8

• แผนกเครื่องกล
10

• แผนกสามัญสัมพันธ์
13

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• งานปกครอง
16

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานบัญชี
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานอาคารสถานที่
19

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
12

• งานพัสดุ
10

• งานสวนพฤษศาสตร์และชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานบุคลากร
5

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2