ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
51

• หญิง
45

รวม
96


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
46

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
26


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• แผนกวิชาโยธา
2

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
4

• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกเครื่องกล
11

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกการบัญชี
7

• แผนกไฟฟ้า
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11

• งานบุคลากร
4

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานปกครอง
16

• งานอาคารสถานที่
19

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานบัญชี
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
12

• งานพัสดุ
9

• งานการเงิน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานความร่วมมือ
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
7

• งานทะเบียน
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายอัมรินทร์ แสงเหลา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการว่าที่ ร.ท.อภิเดช สารคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสุรศักดิ์ แก้วหีด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางบัวผา หทัยกิจเกษม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายอุทัย วังหอม
หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางศรีสุวรรณ ชุดนอก
หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์นางจินตนา เข็มตรง
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวยุพา จันคำ
หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายประมวล จันภิรมย์
หัวหน้าแผนก แผนกการบัญชีนายนิรันดร์ ปะวรณา
หัวหน้าแผนก แผนกไฟฟ้านายบรรยวัสถ์ นาดี
หัวหน้าแผนก แผนกเครื่องกลนางสาวธิดารัตน์ นุชแจ้งบง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโยธานายสุชาติ รอดสุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมนายอานุภาพ รบไพรินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสุจิตรา รัตนโน
ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์นางสาวปัญญา พิเมย
ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์ศรี
ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์นางสาวธัญญารัตน์ มหาหงษ์
ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์นายก้องเกียรติ อ่อนตา
ข้าราชการครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายกิตติพงษ์ เขิมขันธ์
ข้าราชการครู แผนกการบัญชีนายณัฏฐพล สิรวงศ์ตระกูล
ข้าราชการครู แผนกไฟฟ้าปพน ฐิตาภรณ์
ข้าราชการครู แผนกไฟฟ้านายสุริยัน สุวรรณชัยรบ
ข้าราชการครู แผนกเครื่องกลนายพลวัฒน์ ลักษณะภาคภูมิ
ข้าราชการครู แผนกเครื่องกลว่าที่ ร.ต.หญิงสายม่าน เปลี่ยนเหล็ก
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม

นายวิรัติ เหมาะหมาย
พนักงานราชการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายคนอง พิทักษ์
พนักงานราชการ แผนกสามัญสัมพันธ์นางสาวพรทิพา ชัยปัญหา
พนักงานราชการ แผนกสามัญสัมพันธ์นางภัทราพร ประทีปโชติรัตน์
พนักงานราชการ แผนกการบัญชีนายบัญชา บุญมา
พนักงานราชการ แผนกเครื่องกลนายปริญญา ภูผิวผา
พนักงานราชการ แผนกเครื่องกลนายจิระวัฒน์ ด้านเนาลา
พนักงานราชการ แผนกเครื่องกล

นายบัณฑิต แสวงจิตร
หัวหน้า งานวิทยบริการและห้องสมุดนางจรรยา สุดพูล
หัวหน้า งานบัญชีนายบัญชา ทำลา
หัวหน้า งานอาคารสถานที่นางสาวอรพรรณ บุญจีน
หัวหน้า งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนายประชา โตนดไธสง
หัวหน้า งานสื่อการเรียนการสอนนายประเสริฐ เงาใส
หัวหน้า งานประชาสัมพันธ์ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์ ศรีคุณ
หัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุรธวัช เข็มตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายอนันท์ สิทธิโภชน์
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายพิเชษฐ์ เข็มตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์นางสาววราภรณ์ มูลเทพ
ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์นางสาวสุนิสา ศรีพาน
ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์Miss Kan Dongxue
ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์นายวัชระ ทองศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวดวงจันทร์ นาคดี
ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวดวงใจ พิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายไกรศร ประกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพรธิดา ปาทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ ด่านกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกการบัญชีนางสาวจุรีรัตน์ ผาริการ
ครูอัตราจ้าง แผนกการบัญชีนายธีระชัย บุตรดี
ครูอัตราจ้าง แผนกไฟฟ้านายสัจจพงษ์ แสนงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกไฟฟ้านางสาววราพร มุขธระโกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกไฟฟ้านายสุรเดช ศรีสุริยงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกไฟฟ้านายวีระชัย นาดี
ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องกลนายสรศักดิ์ สมีใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องกลนายนิพนธ์ ปัญญาวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องกลนายกิติศักดิ์ ขามรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องกลนางสาวจิรนันท์ มะลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธานายนุกูล สีแดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อม

นายแสงจันทร์ แก้วไพฑูรย์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสุวรรณ ดีไร่
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นางสาวธัญสุดา ห้อยไธสง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางรำไพ พลทามูล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางนภาพร ฮวบกระโทก
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนจุฑารัตน์ จันภิรมย์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวนิ่มนวล ประจิตร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวสิรินโสพิศ สุวรรณจันดี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวณัฐสุดา มะนาวนอก
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุนิสา สงนอก
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวกนกวรรณ แก้วจันดี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวขวัญดาว จันทร์ภิรมย์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายศุภชัย จัดนอก
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวสุนารี กุนอก
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางเพ็ญศรี อ้นนอก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวดรุณี เขตเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวผริตา ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวเบญจวรรณ ธรรมมานอก
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางสาววรรณวิมล หิรัญมูล
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

นายไฉน ฮวบกระโทก
พนักงานขับรถ งานพัสดุนายทวี สุวรรณปัตโต
พนักงานขับรถ งานพัสดุนายบุญส่ง วงษ์ทองจันทร์
พนักงานขับรถ งานพัสดุ

นางสาวทองศรี คิดการ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางดาว แวงชิน
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายสมควร ชาญเดช
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางตุ้มทอง บุญสิทธิ์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายไกรสร ธรรมมานอก
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางวิจิตรา หมั่นกิจ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางทองใส นาคใหม่
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายชาลี อ้นนอก
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายลมบน แก้วไพฑูรย์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่

นายสุชิน บุญแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่นายประสงค์ นาคใหม่
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่นายปรีชา ประจิมนอก
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่