ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
49

• หญิง
46

รวม
95


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
47

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1

• แผนกไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
1

• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกซ่อมบำรุง
4

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกการบัญชี
7

• แผนกเครื่องกล
9

• แผนกวิชาโยธา
1

• แผนกสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานความร่วมมือ
5

• งานพัสดุ
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานบุคลากร
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานบัญชี
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานอาคารสถานที่
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานบริหารงานทั่วไป
19

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานปกครอง
17

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9

• งานการเงิน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

นายบัญชา หวานใจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสนั่น มูลสาร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายธนวัฒน์ ผายแสง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางบัวผา หทัยกิจเกษม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายอนันศักดิ์ พงษ์เสถียรศักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางศรีสุวรรณ ชุดนอก
หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์นางจินตนา เข็มตรง
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนายประมวล จันภิรมย์
หัวหน้าแผนก แผนกการบัญชีนายนิรันดร์ ปะวรณา
หัวหน้าแผนก แผนกไฟฟ้านายอุกฤษฏ์ จรรยารัตนกุล
หัวหน้าแผนก แผนกเครื่องกลนายสุชาติ รอดสุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม

นายธนากร พร้อมจันทึก
ข้าราชการครู แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายอุทัย วังหอม
ข้าราชการครู แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางสาวมลิวัลย์ ค่ายสงคราม
ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์นางสุจิตรา รัตนโน
ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์นายก้องเกียรติ อ่อนตา
ข้าราชการครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวยุพา จันคำ
ข้าราชการครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายปรากราณ ด้วงนิล
ข้าราชการครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางศุภษร พงษ์เสถียรศักดิ์
ข้าราชการครู แผนกการบัญชีว่าที่ ร.ต.หญิงสายม่าน เปลี่ยนเหล็ก
ข้าราชการครู แผนกซ่อมบำรุงนายณัฏฐพล สิรวงศ์ตระกูล
ข้าราชการครู แผนกไฟฟ้านายมนตรี ศรีสถาพร
ข้าราชการครู แผนกไฟฟ้านายสุรศักดิ์ แก้วหีด
ข้าราชการครู แผนกเครื่องกล

นายวิรัติ เหมาะหมาย
พนักงานราชการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายคนอง พิทักษ์
พนักงานราชการ แผนกสามัญสัมพันธ์นางสาวพรทิพา ชัยปัญหา
พนักงานราชการ แผนกสามัญสัมพันธ์นางภัทราพร ประทีปโชติรัตน์
พนักงานราชการ แผนกการบัญชีนายบรรยวัสถ์ นาดี
พนักงานราชการ แผนกเครื่องกลนายปริญญา ภูผิวผา
พนักงานราชการ แผนกเครื่องกล

ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ ด่านกลาง
หัวหน้า งานความร่วมมือนางสาวจรรยา แก้วจันทร์
หัวหน้า งานบัญชีนายบัญชา ทำลา
หัวหน้า งานอาคารสถานที่นายประชา โตนดไธสง
หัวหน้า งานประชาสัมพันธ์นายบัญชา บุญมา
หัวหน้า งานปกครอง

นายสุรธวัช เข็มตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายศุภวิชญ์ ผูกพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายพิเชษฐ์ เข็มตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์นางสาววราภรณ์ มูลเทพ
ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์นางสาววรรณรท ปัฎชามูล
ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์นายบัณฑิต แสวงจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายวัชระ ทองศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวดวงจันทร์ นาคดี
ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวดวงใจ พิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวจุรีพร เงินจังหรีด
ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพรธิดา ปาทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวจุรีรัตน์ ผาริการ
ครูอัตราจ้าง แผนกการบัญชีนางสาวอรพรรณ บุญจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกการบัญชีนายนุกูล สีแดง
ครูอัตราจ้าง แผนกซ่อมบำรุงนายสัจจพงษ์ แสนงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกไฟฟ้านายสุทธิศักดิ์ แหล่ป้อง
ครูอัตราจ้าง แผนกไฟฟ้านางสาววราพร มุขธระโกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกไฟฟ้านายภาสกร กัสมาพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องกลว่าที่ ร.ต.ดำรงค์ ศรีคุณ
ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องกลนายจิระวัฒน์ ด้านเนาลา
ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องกลนายวีระชัย นาดี
ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องกลนางสาวกมนทรรศน์ คุณเอนก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา

นางนภาพร ฮวบกระโทก
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศิริรัตน์ อยู่สบาย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายอาณัฐชัย ไพลดำ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวนิ่มนวล ประจิตร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวรัตนา ถันพลกรัง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกนกวรรณ แก้วจันดี
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวศุภกาญจน์ ปอนเกษม
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางรำไพ พลทามูล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวขวัญดาว จันทร์ภิรมย์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวผริตา ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวเสาวนี ศุภเสถียร
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวสุนารี กุนอก
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางเพ็ญศรี อ้นนอก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวดรุณี เขตเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสุบรร แก้วไพฑูรย์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวจุฑามาศ นาทุ่งหมื่น
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวธัญสุดา ห้อยไธสง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางสาววรรณวิมล หิรัญมูล
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

นายไฉน ฮวบกระโทก
พนักงานขับรถ งานบริหารงานทั่วไปนายทวี สุวรรณปัตโต
พนักงานขับรถ งานบริหารงานทั่วไปนายบุญส่ง วงษ์ทองจันทร์
พนักงานขับรถ งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวทองศรี คิดการ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนางดาว แวงชิน
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนางตุ้มทอง บุญสิทธิ์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนายไกรสร ธรรมมานอก
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนายแสวง พันธ์สวัสดิ์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนายลมบน แก้วไพฑูรย์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนางทองใส นาคใหม่
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนางวิจิตรา หมั่นกิจ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนายสุวรรณ ดีไร่
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนายชาลี อ้นนอก
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนายแสงจันทร์ แก้วไพฑูรย์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไป

นายสุชิน บุญแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริหารงานทั่วไปนายประสงค์ นาคใหม่
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริหารงานทั่วไปนายปรีชา ประจิมนอก
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริหารงานทั่วไป

นายธีระชัย บุตรดี
ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่นายประเสริฐ เงาใส
ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์