เมนูหลัก
   
  งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางบัวผา     หทัยกิจเกษม
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0892866175
อีเมล์ :   buapha_1010@hotmail.com
การศึกษา :   ประถมศึกษา ประถมศึกษา  ( โรงเรียนบ้านบ่งคล้าวิทยา (2522) )
ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนสาคริชวิทยา (2524) )
การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (2526) )
การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (2528) )
การจัดการทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538) )
การบัญชี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544) )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2548) )
การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2553) )
การบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554) )

 

งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา