เมนูหลัก
   
  งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

     
ชื่อ-สกุล :   นายธนวัฒน์     ผายแสง
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( - (2559) )

 

งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร