เมนูหลัก
   
  งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายพลวัฒน์     ลักษณะภาคภูมิ
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0981034775
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวศิริพร     ศรีรัตน์
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวผริตา     ปรางค์ชัยภูมิ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0620455776
อีเมล์ :   parithaprang@gmail.com
การศึกษา :   บัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ( ช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา (2534) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายคนอง     พิทักษ์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0811451639
อีเมล์ :   papakanong@hotmail.com
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฎเลย (2538) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายวัชระ     ทองศรี
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0821528295
อีเมล์ :   watchara_m25@hotmail.com
การศึกษา :   วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน (2554) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์     ศรีคุณ
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0817901944
อีเมล์ :   dumrong0103@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายพิเชษฐ์     เข็มตรง
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0810680424
อีเมล์ :  
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (2542) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุรเดช     ศรีสุริยงค์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวธัญญารัตน์     มหาหงษ์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0828617295
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายประเสริฐ     เงาใส
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   sert_kook@hotmail.com
การศึกษา :   - ประถมศึกษา  ( โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) (2541) )
- มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2544) )
วิทย์-คณิตฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2547) )
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (2549) )
การจัดการทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2554) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวพรธิดา     ปาทุม
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   p.pontida@hotmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2556) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายบัญชา     ทำลา
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0810573724
อีเมล์ :   Thamla99@hotmail.co.th
การศึกษา :   การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( โรงเรียนบรบือวิทยาคาร (2541) )
เทคนิคโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2545) )
เชื่อมและประสาน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2547) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุชาติ     รอดสุวรรณ
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0868648689
อีเมล์ :   rodsuwan111@hotmail.com
การศึกษา :   เชื่อมโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2534) )
เทคนิคโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2536) )
เชื่อมและประสาน ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน (2538) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุรธวัช     เข็มตรง
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0856084892
อีเมล์ :   su0936912100@gmail.com
การศึกษา :   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (2555) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ     ด่านกลาง
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0818769811
อีเมล์ :   k_kod@hotmail.com
การศึกษา :  

 

งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา