เมนูหลัก
   
  งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายวิรัติ     เหมาะหมาย
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0877797736
อีเมล์ :   kagdoy@gmail.com
การศึกษา :   ป.บัณฑิตวิชาชีพครุ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( ราชภัฏพระนคร (2552) )

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวเบญจวรรณ     ธรรมมานอก
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0981939447
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายสัจจพงษ์     แสนงาม
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0859265159
อีเมล์ :   pu.0832@hotmail.com
การศึกษา :   ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2549) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2551) )
วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น (2556) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายนุกูล     สีแดง
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0894203493
อีเมล์ :   iuy987@hotmail.co.th
การศึกษา :   เชื่อม-ประกอบ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (2558) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์     ศรีคุณ
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0817901944
อีเมล์ :   dumrong0103@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายอุทัย     วังหอม
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0878110559
อีเมล์ :   utaiwanghom@hotmail.com
การศึกษา :   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2544) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวธิดารัตน์     นุชแจ้งบง
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายบัณฑิต     แสวงจิตร
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0862299299
อีเมล์ :   bun_dit_s@hotmail.co.th
การศึกษา :   การจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยอีสาน (2554) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายนิรันดร์     ปะวรณา
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0899460240
อีเมล์ :   nirun-14@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายปพน     ฐิตาภรณ์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0817899234
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายปริญญา     ภูผิวผา
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0849563789
อีเมล์ :   parinya.0019@hotmail.co.th
การศึกษา :   เทคนิคช่างยนต์ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2551) )
วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2558) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุรธวัช     เข็มตรง
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0856084892
อีเมล์ :   su0936912100@gmail.com
การศึกษา :   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (2555) )

 

งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา