เมนูหลัก
   
  งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายคนอง     พิทักษ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :   0811451639
อีเมล์ :   papakanong@hotmail.com
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฎเลย (2538) )

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายศุภชัย     จัดนอก
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายธีระชัย     บุตรดี
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :   0934736988
อีเมล์ :   buddee.26@hotmail.co.th
การศึกษา :   - มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนสตึก (2543) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยการอาชีพสตึก (2546) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (2549) )
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2551) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2550) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุริยัน     สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :   0811848300
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายพลวัฒน์     ลักษณะภาคภูมิ
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :   0981034775
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายบัณฑิต     แสวงจิตร
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :   0862299299
อีเมล์ :   bun_dit_s@hotmail.co.th
การศึกษา :   การจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยอีสาน (2554) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ     ด่านกลาง
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :   0818769811
อีเมล์ :   k_kod@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายประเสริฐ     เงาใส
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   sert_kook@hotmail.com
การศึกษา :   - ประถมศึกษา  ( โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) (2541) )
- มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2544) )
วิทย์-คณิตฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2547) )
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (2549) )
การจัดการทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2554) )

 

งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา