เมนูหลัก
   
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

     
ชื่อ-สกุล :   นางจินตนา     เข็มตรง
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เบอร์ติดต่อ :   0810695601
อีเมล์ :   -
การศึกษา :   เทคนิคเครื่องกล (ช่างกลเกษตร) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา (2528) )
เทคนิคเครื่องกล (ช่างกลเกษตร) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม  ( วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา (2530) )
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (2532) )
วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโนลีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศก์ (2550) )

 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน