เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายนิรันดร์     ปะวรณา
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0899460240
อีเมล์ :   nirun-14@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายมนตรี     ศรีสถาพร
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0813893025
อีเมล์ :   montree8250@hotmail.com
การศึกษา :   ม.ต้น มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2537) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (2540) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา (2543) )
วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา (2547) )
การบริหารการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยพะเยา (2556) )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2551) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายณัฏฐพล     สิรวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   nnat1994@gmail.com
การศึกษา :   วิทย์-คณิต ประถมศึกษา  ( โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (2527) )
คณิต-วิทย์ มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนสิชลคณาธารวิทยา (2530) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา (2533) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม  ( สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ สงขลา (2535) )
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2554) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายสัจจพงษ์     แสนงาม
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0859265159
อีเมล์ :   pu.0832@hotmail.com
การศึกษา :   ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2549) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2551) )
วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น (2556) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววราพร     มุขธระโกษา
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0868617011
อีเมล์ :   may___hopefulness@hotmail.com
การศึกษา :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (2556) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุทธิศักดิ์     แหล่ป้อง
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0845171356
อีเมล์ :   sutthisak2010@hotmail.com
การศึกษา :   ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยการอาชีพพล (2550) )
เครื่องกลไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (2552) )
วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น (2556) )

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม