เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางศรีสุวรรณ     ชุดนอก
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0922696405
อีเมล์ :   srisuwan.chut@gmail.com
การศึกษา :   การบริหารการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยอีสาน (2554) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสุจิตรา     รัตนโน
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0923749911
อีเมล์ :  
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวมลิวัลย์     ค่ายสงคราม
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0810626925
อีเมล์ :  
การศึกษา :   ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2527) )
ภาษาอังกฤษ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2533) )

 

 
 
 

พนักงานราชการแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวพรทิพา     ชัยปัญหา
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0854395117
อีเมล์ :   tiamo_nnn@hotmail.com
การศึกษา :   การสอนภาษาไทย ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยบูรพา (2558) )

 

 
 
 

พนักงานราชการแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายคนอง     พิทักษ์
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0811451639
อีเมล์ :   papakanong@hotmail.com
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฎเลย (2538) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววรรณรท     ปัฎชามูล
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0881219055
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายพิเชษฐ์     เข็มตรง
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0810680424
อีเมล์ :  
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (2542) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววราภรณ์     มูลเทพ
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0885803413
อีเมล์ :  
การศึกษา :   ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2553) )

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม