เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางศรีสุวรรณ     ชุดนอก
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0922696405
อีเมล์ :   srisuwan.chut@gmail.com
การศึกษา :   การบริหารการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยอีสาน (2554) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวธัญญารัตน์     มหาหงษ์
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0828617295
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวปัญญา     พิเมย
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   089-8988379
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสุจิตรา     รัตนโน
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0923749911
อีเมล์ :  
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวพลอยไพลิน     โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0637528722
อีเมล์ :   posri.ploypailin@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

พนักงานราชการแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวพรทิพา     ชัยปัญหา
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0942726677
อีเมล์ :   tiamo_nnn@hotmail.com
การศึกษา :   การสอนภาษาไทย ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยบูรพา (2558) )

 

 
 
 

พนักงานราชการแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายคนอง     พิทักษ์
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0811451639
อีเมล์ :   papakanong@hotmail.com
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฎเลย (2538) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   Lu zhila    
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวสุนิสา     ศรีพาน
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   Miss Kinley     Zam
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายพิเชษฐ์     เข็มตรง
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0810680424
อีเมล์ :  
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (2542) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   Song lijun    
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายประเสริฐ     เงาใส
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   sert_kook@hotmail.com
การศึกษา :   - ประถมศึกษา  ( โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) (2541) )
- มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2544) )
วิทย์-คณิตฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2547) )
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (2549) )
การจัดการทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2554) )

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม