::วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่::
เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกอิเล็กทรอนิกส์

     
ชื่อ-สกุล :   นายอุทัย     วังหอม
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์ติดต่อ :   0878110559
อีเมล์ :   utaiwanghom@hotmail.com
การศึกษา :   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2544) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

     
ชื่อ-สกุล :   นายธนากร     พร้อมจันทึก
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   thana.ole99@gmail.com
การศึกษา :   - ประถมศึกษา  ( โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (2528) )
- มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนบุญวัฒนา (2532) )
วิทย์ คณิต มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)  ( โรงเรียนบุญวัฒนา (2534) )
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ( วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (2537) )
วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2541) )
วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) )

 

 
 
 

พนักงานราชการแผนกอิเล็กทรอนิกส์

     
ชื่อ-สกุล :   นายวิรัติ     เหมาะหมาย
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการแผนกอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์ติดต่อ :   0877797736
อีเมล์ :   kagdoy@gmail.com
การศึกษา :   ป.บัณฑิตวิชาชีพครุ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( ราชภัฏพระนคร (2552) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกอิเล็กทรอนิกส์

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุรธวัช     เข็มตรง
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์ติดต่อ :   0856084892
อีเมล์ :   su0936912100@gmail.com
การศึกษา :   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (2555) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกอิเล็กทรอนิกส์

     
ชื่อ-สกุล :   นายสหทัพพ์     พันธ์ภา
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม