เมนูหลัก
   
  งานวิทยบริการและห้องสมุด | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | งานวัดผลและประเมินผล | งานสื่อการเรียนการสอน | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     
ชื่อ-สกุล :   นายบัญชา     หวานใจ
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :   061-1357894
อีเมล์ :  
การศึกษา :   คอม.เครื่องกล ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( - (2559) )

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | งานวัดผลและประเมินผล | งานสื่อการเรียนการสอน | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี