home
:::: ปรัชญาวิทยาลัย :::: "ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี"....  
menu
 


งานวางแผนงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
งานฟาร์มและโรงงาน

sub
 
บริหารทรัพยากร
arrow วิชาการ 
arrow 
แผนงานและความร่วมมือ 
arrow 
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
 
 
person
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   
 
นางสาวไพรินทร์ ถ่มกลาง
หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ
   
นายอุกฤษฎ์ จรรยารัตนกุล
หัวหน้างานความร่วมมือ
 
 
นางสาวอุสณี การเพียร
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบการ
นางสาวจุรีพร เงินจังหรีด
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

 

 
 
นางสุจิตรา รัตนโน
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายอุทัย วังหอม
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
jawnatee
 
 
นางสาวเสาวนี ศุภเสถียร
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวขวัญดาว จันทร์ภิรมย์
เจ้าหน้าที่งาน
   
e-learning
download
 
calendar
 
rms-new
rms
pms
sms
slb
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทร.0-4446-1956 โทรสาร 0-4446-1772
e-mail: buayai7@hotmail.com