bic
กลับหน้าแรก  
 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

1.1  ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ประเทศไทย   นับว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยอันสำคัญ   ในการพัฒนาประเทศ   การจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาวิชาชีพ   เพื่อให้ผลผลิตของประเทศมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

กรมอาชีวศึกษา   (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)เป็นหน่วยงานหลักในภาครัฐ    มีภาระหน้าที่ผลิตกำลังคนในระดับกึ่งฝีมือ   ช่างฝีมือ  และช่างเทคนิค  ตามความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาวิชาชีพ   จะเห็นว่าการรับนักศึกษาในแต่ละปี   สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)   ในจังหวัดนครราชสีมา  สามารถรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาชีพได้เพียงจำนวนจำกัด   ทำให้เยาวชนขาดโอกาสในการศึกษาวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น   ปัญหาเหล่านี้จะมีผลโดยตรงต่อการตลาดแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศ

                                เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ   และผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ   ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพเป็นรูปแบบของสถานศึกษาที่ประหยัด   มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ  และนอกระบบทุกประเภทวิชา   (ช่างอุตสากรรม   พาณิชยกรรม   ศิลปกรรม   และเกษตรกรรม)   ตามความต้องการของตลาด แรงงานท้องถิ่น   เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา   วิชาชีพให้ครอบคลุมกระจายทุกจังหวัด   กระทรวงศึกษาธิการ   จึงได้จัดดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่   ขึ้นตามแผนพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ   และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐ

  • สถานที่ก่อตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่  ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลหนองแจ้งใหญ่     ตั้งอยู่เลขที่  230  หมู่  4  ตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120

  • ประกาศการจัดตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่        กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้ง     เมื่อวันที่   28   กุมภาพันธ์   2535      บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลหนองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่     จังหวัดนครราชสีมา     มีพื้นที่   100     ไร่   ได้รับงบประมาณจัดตั้งวิทยาลัยเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน                                                                                      
และอาคารประกอบการในวงเงิน  24,300,000  บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)   โดยแต่งตั้งให้นายอนันต์   สิทธิไชยากุล   ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาเป็นผู้    ประสานงาน   การจัดตั้งและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่  ในเวลาต่อมา    กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารและการดำเนินงานภายในวิทยาลัย   จึงได้เปลี่ยนแปลงบุคลากรในทุกระดับ   โดยแต่งตั้งให้นายพิพัฒน์   เข็มพิลา   ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา     มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่   ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา  ที่  2980/2537   สั่ง  ณ  วันที่  14  ตุลาคม  2537   ซึ่งได้มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและบริหารวิทยาลัยตลอดถึงความสัมพันธ์กับชุมชน   ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 230  หมู่  4  ตำบลหนองแจ้งใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120    หมายเลขโทรศัพท์    0-4446-1956    โทรสาร  0-4446-1772   

Website  ของวิทยาลัย  http://www.bic.ac.th
E-mail  ของวิทยาลัย   bauyai7@hotmail.com

ขนาดที่ตั้ง
1.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ                                      จำนวน                   1              หลัง
2.  อาคารสำนักงานและหอประชุม                               จำนวน                   1              หลัง
3.  อาคารโรงฝึกงาน                                                  จำนวน                   2              หลัง
4.  บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 6 หน่วย                         จำนวน                   1              หลัง
5.  บ้านพักภารโรง  2  หน่วย                                      จำนวน                   3              หลัง      
6.  บ้านพักผู้บริหาร                                                    จำนวน                   1              หลัง
7.   ห้องน้ำ ห้องส้วม                                                  จำนวน                   2              หลัง       
8.   อาคารโรงฝึกงาน 4,000 ตารางเมตร 4 ชั้น          จำนวน                   1              หลัง
9.   อาคารศูนย์วิทยบริการ                                         จำนวน                   1              หลัง       
10. โรงอาหาร                                                           จำนวน                   1              หลัง
11. โรงจอดรถรถจักรยานยนต์นักศึกษา                       จำนวน                   4              หลัง
12.  อาคารหอประชุม                                                จำนวน                   1              หลัง
13.  ป้อมยามชั่วคราว                                                จำนวน                   1              หลัง
14.  สนามบาสเก็ตบอลและสนามบอลเล่ย์บอล              จำนวน                   1              สนาม
15.  รั่วคอนกรีตวิทยาลัย                                            จำนวน                450             เมตร
16.  โครงหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์                        จำนวน                  1               หลัง
17.  สนามฟุตซอล                                                      จำนวน                  1               สนาม

ลักษณะชุมชน

ลักษณะของชุมชนรอบบริเวณ   ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่รอบไปด้วย   หมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ  ดังนี้
ทิศเหนือ   ติดกับทางหลวง ดอนขุนสนิท-  ตะคร้อ
ทิศตะวันออก  ติดกับทางรถไฟสายบัวใหญ่ – นครราชสีมา
ทิศใต้     ติดกับหมู่บ้านแจ้งเจริญ
ทิศตะวันตก   ติดกับหมู่บ้านแจ้งเจริญ

 

ปรัชญาสถานศึกษา
“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้  เชิดชูคุณธรรม  เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีงานทำ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
2. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสู่อาเซี่ยน
3. พัฒนาให้บริการวิชาชีพชุมชน และสังคม
4. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่
5. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เอกลักษณ์
" สร้างอาชีพและบริการ"

อัตลักษณ์
" ทักษะดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี


สีประจำวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ คือ  สีขาวและสีแสด


2.  หลักสูตรการเรียนการสอนและจำนวนนักศึกษา

 • หลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ    เปิดทำการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม
2.1  หลักสูตรที่เปิดสอน   มีดังนี้
2.1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น   (ม.3)  หรือเทียบเท่าเรียนในระดับปกติ  และระบบทวิภาคี
2.1.2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   แบบปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)   หรือเทียบเท่า   เป็นระบบทวิภาคีเปิดโอกาสให้นักศึกษานำผลการเรียนจากสถาบันอื่นมาเทียบโอน
2.1.3  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลาหลาย  รับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุ  เพศ  และวัยของผู้เรียน   เข้าเรียน  ตามระยะเวลาที่กำหนด   และจำนวนห้องที่ระบุ   โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

2.2  ประเภทวิชาที่เปิดสอน     ปีการศึกษา  2555
2.2.1     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
                ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   
สาขาวิชาเครื่องกล

 • สาขางานยานยนต์  (ระบบปกติ  ,  ทวิภาคี)

สาขาเครื่องมือกล   และซ่อมบำรุง

 • สาขางานเชื่อมโลหะการ  (ระบบปกติ)

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ระบบปกติ,  ระบบทวิภาคี)
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปกติ,  ระบบทวิภาคี)    

ประเภทวิชาพาณิชยการ

 • สาขางานการบัญชี  (ระบบปกติ,  ระบบทวิภาคี)
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบปกติ,  ระบบทวิภาคี)  

                2.2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   
สาขาวิชาเครื่องกล

 • สาขางานยานยนต์  (ระบบปกติ  ,  ทวิภาคี)

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ระบบปกติ,  ระบบทวิภาคี)
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปกติ,  ระบบทวิภาคี)

ประเภทบริหารธุรกิจ
สาขางานการบัญชี

 • สาขางานคอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี  (ระบบปกติ,  ระบบทวิภาคี)

 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน (ระบบปกติ,  ระบบทวิภาคี)                                    
 • สาขางานคอมพิวเตอร์การฟิก (ระบบปกติ,  ระบบทวิภาคี) 

 

 • หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย

- หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
- หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- หลักสูตรซ่อมโทรศัพท์มือถือ
- หลักสูตรแกะสลักลายกระจก
- หลักสูตรการจัดสวนถาดแบบชื้น-แบบแห้ง
- หลักสูตรกรอบรูปวิทยาศาสตร์
- หลักสูตรแกะสลักหินอ่อน
- หลักสูตรการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว
- หลักสูตรการทำขนมจีบ ซาลาเปา
- หลักสูตรการทำขนมอบ
- หลักสูตรการทำไส้กรอก
- หลักสูตรการทำแหนมปลา
ฯลฯ