วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายปรัชญา    ตะภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      ข้อมูลประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 100 ไร่ ได้รับงบประมาณจัดตั้งวิทยาลัยเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ เป็นเงิน 24,300,000 บาท โดยตั้งแต่นายอนันต์ สิทธิชัยกุล  ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เป็นผู้ประกอบการจัดตั้งและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารและการดำเนินงานภายในวิทยาลัย จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในทุกตำแหน่งโดยแต่งตั้งนายพิพัฒน์ เข็มพิลา   ตำแหน่งผู้ช่วยวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา มารักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 2980/2537 สั่ง ณ วันที่ 14  ตุลาคม   2537 ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขและบริหารวิทยาลัยตลอดถึงความสัมพันธ์กับชุมชน เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

           วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จำนวน 6 แผนก ได้แก่ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างเชื่อม แผนกช่างไฟฟ้า แผนกอิเล็กทรอนิกส์  แผนกบัญชี แผนกคอมพิวเตอร์ และเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายเพื่อประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม ในปีการศึกษา 2543  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ( ปวส )   เพื่อรับรองผู้สำเร็จ ปวช และ ม. 6 จำนวน 3 แผนก ได้แก่ แผนกช่างยนต์ แผนกบัญชีและแผนกคอมพิวเตอร์

           วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและทำให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน  ควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงปริมาณในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านบริหาร
           ดำเนินการบริหารสถานศึกษาให้ตอบสนองนโยบายกรมอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ความสำคัญต่อการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและการประกันคุณภาพ  ส่งเสริมให้มีการกำหนดเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร ธุรการ กิจการนักศึกษา และวิชาการ

ด้านบุคลากร
          กำหนดมาตรฐานคุณภาพและประกันผลงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ครู - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม ด้านวิชาการ กำหนดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนการสอนและการพัฒนา ให้ใช้สื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนตลอดจนผลิตผลจากการฝึกงาน โครงการและเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้นทุกระดับ ด้านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นบทบาทของครูปกครองในการรับผิดชอบนักเรียนเท่ากันทุกคน โดยการเฉลี่ยนำนโยบาย โรงเรียนสีขาวมาเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อความปลอดภัยจาก 3 สิ่ง คือ  1.สิ่งเสพติด  2. สื่อลามก  3. การพนันและการทะเลาะวิวาท และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่

ด้านธุรการ(ส่งเสริมการศึกษา)
          ให้ความรู้สำคัญกับการนำเสนอกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาของบุคลากรการส่งเสริมนโยบายการประหยัดตามนโยบายกรมอาชีวศึกษาให้เเกิดประสิทธิภาพ

ด้านการวางแผนและพัฒนา
          พัฒนาระบบการควบคุม การติดตามประเมิณผลและรายงานให้ทันตามกำหนดเวลา ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2543 ฉบับนี้  นอกจากจะเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อขอความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษาตามระเบียบแล้ววิทยาลัยยังใช้ประโยชน์แก่บุคลากรสถานศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับนโยบายกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลักษณะชุมชน
          ลักษณะของชุมชนรอบบริเวณ   ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่รอบไปด้วย  หมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ  ดังนี้
ทิศเหนือ   ติดกับทางหลวง ดอนขุนสนิท-  ตะคร้อ
ทิศตะวันออก  ติดกับทางรถไฟสายบัวใหญ่ – นครราชสีมา
ทิศใต้     ติดกับหมู่บ้านแจ้งเจริญ
ทิศตะวันตก   ติดกับหมู่บ้านแจ้งเจริญ

ปรัชญาสถานศึกษา
“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้  เชิดชูคุณธรรม  เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีงานทำสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
2. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสู่อาเซี่ยน
3. พัฒนาให้บริการวิชาชีพชุมชน และสังคม
4. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่
5. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เอกลักษณ์
สร้างอาชีพและบริการ

อัตลักษณ์
ทักษะดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
สีขาวและสีแสด

 

เพิ่มโดย: arnatchai  [ 28 ส.ค. 2555 ] อ่าน 4254   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 08:23:13 ] โดย: user

 

 


 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th