วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 


  แผนผังการบริหารวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ
   
   
   
   
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางบัวผา หทัยกิจเกษม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายสุรศักดิ์ แก้วหีด
   
หัวหน้างานทะเบียน
นายณัฏฐพล สิรวงศ์ตระกูล
   
หัวหน้างานบุคลากร
นางศุภษร พงษ์เสถียรศักดิ์
   
หัวหน้างานพัสดุ
นายธนากร พร้อมจันทึก
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายบัญชา ทำลา
   
หัวหน้างานบัญชี
นางจรรยา สุดพูล
   
หัวหน้างานการเงิน
นายกิตติพงษ์ เขิมขันธ์
   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายประเสริฐ เงาใส
   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์ศรี
   
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงสายม่าน เปลี่ยนเหล็ก
   
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายก้องเกียรติ อ่อนตา
   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสุจิตรา รัตนโน
   
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายปริญญา ภูผิวผา
   
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวอรพรรณ บุญจีน
   
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวปัญญา พิเมย
   
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายอุทัย วังหอม
   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายคนอง พิทักษ์
   
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวพรทิพา ชัยปัญหา
   
หัวหน้างานปกครอง
นายบัญชา บุญมา
   
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายวิรัติ เหมาะหมาย
   
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางภัทราพร ประทีปโชติรัตน์
   
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายปรากราณ ด้วงนิล
   
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์ ศรีคุณ
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายบัณฑิต แสวงจิตร
   
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายประชา โตนดไธสง
   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายจิระวัฒน์ ด้านเนาลา
   
หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นางจินตนา เข็มตรง
   
หัวหน้าแผนกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวยุพา จันคำ
   
หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างเชื่อม
นายสุชาติ รอดสุวรรณ
   
หัวหน้าแผนกแผนกสามัญสัมพันธ์
นางศรีสุวรรณ ชุดนอก
   
หัวหน้าแผนกแผนกการบัญชี
นายประมวล จันภิรมย์
   
หัวหน้าแผนกแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายอุทัย วังหอม
   
หัวหน้าแผนกแผนกเครื่องกล
นายบรรยวัสถ์ นาดี
   
หัวหน้าแผนกแผนกไฟฟ้า
นายนิรันดร์ ปะวรณา
   
หัวหน้าแผนกแผนกวิชาโยธา
นายวรพงศ์ รอบรู้

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th