วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 


  แผนผังการบริหารวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ
   
   
   
   
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธนวัฒน์ ผายแสง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสนั่น มูลสาร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางบัวผา หทัยกิจเกษม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายบัญชา หวานใจ
   
หัวหน้างานทะเบียน
นายณัฏฐพล สิรวงศ์ตระกูล
   
หัวหน้างานบุคลากร
นางศุภษร พงษ์เสถียรศักดิ์
   
หัวหน้างานพัสดุ
นายสุรศักดิ์ แก้วหีด
   
หัวหน้างานการเงิน
นายมนตรี ศรีสถาพร
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายบัญชา ทำลา
   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายประชา โตนดไธสง
   
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวจรรยา แก้วจันทร์
   
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงสายม่าน เปลี่ยนเหล็ก
   
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายก้องเกียรติ อ่อนตา
   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสุจิตรา รัตนโน
   
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางภัทราพร ประทีปโชติรัตน์
   
หัวหน้างานความร่วมมือ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ ด่านกลาง
   
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวยุพา จันคำ
   
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายอุทัย วังหอม
   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายคนอง พิทักษ์
   
หัวหน้างานปกครอง
นายบัญชา บุญมา
   
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายปริญญา ภูผิวผา
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวมลิวัลย์ ค่ายสงคราม
   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายธนากร พร้อมจันทึก
   
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายปรากราณ ด้วงนิล
   
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายบรรยวัสถ์ นาดี
   
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายวิรัติ เหมาะหมาย
   
หัวหน้าแผนกแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นางจินตนา เข็มตรง
   
หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นางจินตนา เข็มตรง
   
หัวหน้าแผนกแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายอนันศักดิ์ พงษ์เสถียรศักดิ์
   
หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างเชื่อม
นายสุชาติ รอดสุวรรณ
   
หัวหน้าแผนกแผนกสามัญสัมพันธ์
นางศรีสุวรรณ ชุดนอก
   
หัวหน้าแผนกแผนกการบัญชี
นายประมวล จันภิรมย์
   
หัวหน้าแผนกแผนกเครื่องกล
นายอุกฤษฏ์ จรรยารัตนกุล
   
หัวหน้าแผนกแผนกไฟฟ้า
นายนิรันดร์ ปะวรณา

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bicec.ac@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watari@gmail.com